Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Sanktuarium św. Idziego

St. Giles Sanktuary
PARAFIA ŚW. IDZIEGO została założona w Wyszkowie w 1378 r. przez Biskupa Płockiego Ścibora. W latach 1793-95 na miejscu poprzednich drewnianych powstał murowany kościół pw. Św. Idziego, ufundowany przez bpa płockiego Krzysztofa Hilarego Szembeka. Konsekracji dokonał jego następca bp Onufry Szembek 8 lipca 1798 r. Do lat 20-tych XIX w. w najbliższym sąsiedztwie znajdował się przykościelny cmentarz. W 1884 r. staraniem ks. Józefa Szmejtera dobudowano 2 kaplice: Serca Jezusowego i Matki Bożej. Wycofujące się z Wyszkowa w 1915 r. wojska carskie zabrały trzy kościelne dzwony, podczas Wojny 1920 r. poważnie ucierpiał dach kościoła. We wrześniu 1939 r. w czasie bombardowania miasta świątynię strawił pożar. Spłonęły również elementy wyposażenia, takie jak: chrzcielnica, ambona, ławki, konfesjonały, organy. Ocalała jedynie kaplica Najświętszej Marii Panny, a w niej ołtarz z dwoma obrazami: Matki Bożej Apokaliptycznej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz dwa kryte dębowe konfesjonały. W tej kaplicy do zakończenia II Wojny Światowej odprawiano Msze św. i nabożeństwa, bowiem władze niemieckie nie pozwalały na prowadzenie prac remontowych przy kościele. Po wojnie rozpoczęto prace przy odbudowie świątyni, dzięki staraniom kolejnych proboszczów udało się wiernie zachować architektoniczny styl budowli. W 1959 r. Biskup Płocki Tadeusz Paweł Zakrzewski, konsekrował kościół pod pierwotnym wezwaniem św. Idziego. Od 1962 roku obiekt wraz z otoczeniem w prom. 50 m został wpisany do rejestru zabytków.

Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie to trzynawowa budowla przypominająca klasycystyczny styl stanisławowski nawiązujący do charakterystycznych konstrukcji kolumnowych typu Palladio. Jest to budowla orientowana, murowana z cegły i otynkowana. Zbudowana na planie prostokąta z niewyodrębnionym, prosto zamkniętym prezbiterium, za którym jest prostokątna dobudówka, mieszcząca kruchtę i zakrystię. Wnętrze kościoła rozdzielone jest na trzy nawy rzędami kolumn jońskich na wysokich cokołach. Nad nawą główną znajduje się tunelowe kolebkowe sklepienie. W kościele ustawiono pięć ołtarzy. Ołtarz główny zdobi rzeźba przedstawiająca św. Idziego z łanią. Długość zewnętrzna kościoła wynosi 30 m, szerokość 15 m, wysokość murów głównych 50 m. Są też dwie przyległe kaplice o dł. l0 m i szer. 10 m. Budowla ta posiada 4 zewnętrzne drzwi dębowe, i jedne malowane drzwi sosnowe prowadzące do zakrystii. Drzwi wewnętrzne (5 szt.) wykonane są z sosny. W całym kościele jest 25 okien, w tym 20 stalowych szklonych szkłem katedralnym. Na frontonie kościoła widnieje wieża zakończona hełmem i prostym krzyżem żelaznym. W głównym wejściu do kościoła wmontowano giętą z drutu zamykaną żelazną kratę. Cały kościół zbudowany jest z cegły, a dach kościoła pokryty dachówką karpiówką. W zabytkowym murze cmentarza przykościelnego znajdują się 2 bramy oraz 3 żelazne furtki.

Zabytki ruchome Sanktuarium Św. Idziego:

- kielich z I połowy XVI wieku, z inskrypcja pod stopą dotyczy ofiarowania go przez biskupa krakowskiego Piotra Gamrata w 1539 roku,
- kielich późnorenesansowy z ok. 1620 roku
- obraz Najświętszej Marii Panny w srebrnej sukience z XVIII wieku
- dalmatyki białe z XVIII wieku, z jedwabiu jasnoróżowego


Tablice pamiątkowe wewnątrz kościoła:
1. Jerzemu Domańskiemu, 1902-1945, dyrektorowi wyszkowskiej huty, żołnierzowi AK, więźniowi KL Buchenwald.
2. Żołnierzom Wojska Polskiego – Synom Ziemi Wyszkowskie poległym w II WŚ – Ofiarom hitlerowskich obozów zagłady i stalinowskich obozów pracy .
3. Poległym za Ojczyznę parafianom wyszkowskim w walkach z bolszewikami w 1920r.
4. W hołdzie Polakom zmarłym i zamęczonym w łagrach Sybiru i na bezkresnych stepach azjatyckich.
5. Za Wiarę i Ojczyznę – Kapłanom Puszczy Białej w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego.

 • Strona internetowa parafii

  St. Giles Sanktuary
  St. Giles parish was established in Wyszkow in 1378 by bishop of Plock Scibor. A brick church was erected in the place of former wooden churches in 1793-95 and it was founded by bishop of Plock Krzysztof Hilary Szembek. It was consecrated by his successor bishop Onufry Szembek on 8 July 1798. A cemetery was in the closest neighborhood till 1820s. In 1884 thank to father Jozef Szmejter it was built two chapels: of Jesus Heart and Mother of God. The Tsar’s army withdrawing from Wyszkow in 1915 took three church bells. The roof of the church was seriously damaged during the war of 1920. The temple was burnt down in September 1939 during bombings of the town. The interior of the church also went up in flames including a font, a pulpit, pews, confessionals, an organ. A Chapel of Holy Mather of God was the only one which survived including an alter with two images of Apocalyptic Mather of God and Incessant Help Mather of God and two covered oak confessionals. Masses and services were celebrated in this chapel until the end of the Second World War because the German authorities did not allow renovation of the church. Rebuilding of the temple after the war was initiated and thanks to the next parish priests it was possible to maintain faithfully the architectural style of the building. Bishop of Plock Tadeusz Pawel Zakrzewski consecrated it as a St. Giles Church in 1959. The object with 50 meters neighborhood was entered in register of monuments in 1962.
  St. Giles Church in Wyszkow is three aisle building resembling classical king Stanislaw August’s style referring to characteristic column constructions of Palladio type. It is east-oriented, built with bricks and plastered. It is built on rectangle scheme with the presbytery which is not separated and strait closed. Behind it there is a rectangular extension in which there is a hall and sacristy. The interior of the church is divided into three naves by rows of Ionic column on high plinths. Behind the nave there is a tunnel-shaped vault. Five altars are in the church. The main altar is crowned by sculpture of St. Giles with a hind. The interior of the church is 30 meters long and 15 meters wide. The main wall is 50 meters high. There are also two adjacent chapels that are 10 meters long and 10 meters wide. The building contains four oak exit doors and one painted pine door leading to the sacristy. Five inner doors are made of pinewood. In the church there are 25 windows including 20 made of steel with cathedral glass. On the frontage of the church there is a tower crowned with a helmet and a simple iron cross. In the main entrance to the church there are wrought iron bars. Whole church is built of bricks and covered by a red-tiled roof. Two gates and three iron entrances are in the historic wall around the cemetery which located near the church.

  The chapel in Bialostocka street
  It is dedicated to St. Rosalie, erected in the 18th century. The figure of St. Rosalie was replaced by the figure of the Virgin of Immaculate Conception.
  Movable monuments of St. Giles Church.
  - A cup dating from the first half of the 16th century with the inscription concerning bishop of Krakow Piotr Gamrat who delivered it
  - Late-Renaissance cup from around 1620
  - Painting of the Blessed Virgin Mary in silver dress from 18th century
  - White dalmatic from 18th century made of pale pink silk

  Commemorative plaques inside the church devoted to:
  1. Jerzy Domanski 1902-1945, the director of the glassworks in Wyszkow, soldier of the National Army, prisoner of the concentration camp in Buchenwald
  2. Soldiers of the Polish Army - Sons of Wyszkow Soil killed during the Second World War - victims of Nazi extermination camp and soviet labour camp
  3. Parishioners killed for the mother country in the battle with Bolsheviks in 1920.
  4. Poles killed and tortured in labour camp in Siberia and infinite Asian steppe.
  5. Faith And Mother Country - Priests Of Puszcza Biala on 150th Anniversary of the January Uprising.

  Foto

  Sanktuarium Św. Idziego  Foto

  Skwer Jana Pawła II/John Paul II's Squere  Foto

  Ołtarz św. Idziego/St. Giles' Altar  Foto

  Inskrypcja fundatorska/memorial founding inscription  Foto

  Sanktuarium Św. Idziego wraz z Starą Plebanią/St. Giles Sanktuary and The Old Presbytery  Foto

  Grotka Matki Bożej obok kościoła  Foto

  Stacja drogi krzyżowej wokół groty

 • Unia Europejska

  Unia Europejska

  Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.