Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Obelisk Wazów

Vasa Obelisk
OBELISK WAZÓW - barokowy obelisk, najstarszy zabytek Wyszkowa, jeden z najstarszych pomników świeckich na Mazowszu. Wystawiony po 1655 roku według projektu Jana Baptysty Gisleniego, nadwornego architekta dynastii Wazów w Polsce. Ufundowany przez króla Jana II Kazimierza, dla uczczenia pamięci brata - Karola Ferdynanda Wazy, biskupa płockiego, który spędził w Wyszkowie ostatnie lata swojego życia. Wykonany z krajowego czerwono - brązowego marmuru, na ścianach cokołu z czterech stron widnieją płaskorzeźby herbu dynastii - snop zboża z koroną. Całość zakończona kulą z krzyżem podwójnie przekreślonym, zainstalowanym prawdopodobnie później.
Według jednej z hipotez wystawiony na pamiątkę zjazdu w Wyszkowie dwóch królewiczów. Według innego podania wzniesiony w celu upamiętnienia zarazy, która nawiedziła miasto w XVII w, świadczyć o tym może jego zwieńczenie podwójnym krzyżem.
Identyczny obelisk stał się na wschodniej rogatce Wyszkowa przy trakcie do Ostrowi, zniszczony w pierwszej połowie XIX w. Jego niektóre elementy znajdują się na placu kościelnym parafii św. Idziego.

W roku 1993 obiekt poddano pracom konserwatorskim.

VASA OBELISK – an baroque obelisk, the oldest historic monument in Wyszkow, one of the oldest secular monuments in Mazovia. It was erected after 1655 according to the project of Jan Baptysta Gisleni, court architect of Vasa dynasty in Poland. It was founded by king Jan II Kazimierz in his brothers’s memory Karol Ferdynand Vasa bishop of Plock, who spent in Wyszkow last years of his life. It is made of local red and brown marble. On the plinth from four sides there are bas-reliefs of Vasa dynasty emblems – sheaf with a crown. The obelisk is crowned with a ball with a double crossed cross, which was put on it probably later.
According to one of the hypothesis the obelisk was founded to commemorate a meeting of the two kings in Wyszkow. According to other tale it was erected to commemorate a plaque, which was in the town in the 17th century. A crown with triple cross may be the evidence of that.
Identical obelisk was situated to the east of Wyszkow at the road to Ostrow. It was damaged in the first half of the 19th century. Some elements of it are in the closest neighborhood of St. Giles Church.
The object was renovated in 1993.

Foto

Obelisk WazówFoto

Obelisk WazówFoto

Rycina z 1865 roku, autor Ksaw. Pillati/Drawing of the obelisk from around 1865, author Ksaw. Pillati

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.