Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

The monument on the grave of 1863 January Uprising insurgents (Kamienczyk)

Miejsce upamiętniające czternastu powstańców styczniowych poległych 12 marca 1863 r. w potyczce pod Fidestem. Oddziałem dowodził Józef Jankowski ps. "Szydłowski" z partii Jana Matlińskiego ps. "Janko Sokół", jednego z najaktywniejszych dowódców pierwszego okresu zrywu, dowodzącego w zwycięskiej bitwie pod Węgrowem.
Powstańcy napływający do Puszczy Kamienieckiej zostali zaskoczeni na uroczysku Fidest przez ścigającą ich rosyjską kolumnę hr. Mikołaja Tolla w składzie dwóch rot piechoty. Odpierając atak oddział Jankowskiego wycofał się ze stratą taboru i kilkunastu zabitych. Wśród poległych wymieniany jest Edward Rossman o którym brak bliższych danych. Ludność Kamieńczyka zebrała poległych w lesie i pochowała na istniejącym kiedyś w tym miejscu cmentarzu parafialnym.
W sąsiedniej Puszczy Białej, oddziałem konnym powstańców dowodził urodzony w 1836 r. w Kamieńczyku Leon Królikowski, zarządca miejscowych dóbr. Walczył z Rosjanami m.in. w bitwach pod Myszyńcem, Łączką i Nagoszewem.

Pomnik odsłonięty pod koniec lat dwudziestych XX w., wybudowany dzięki patriotycznej postawie radnych i mieszkańców przedwojennej Gminy Kamieńczyk. Przed pomnikiem odbywają się corocznie lokalne obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

The monument on the grave of 1863 January Uprising insurgents
The place commemorates fourteen insurgents of the January Uprising killed on 12 March 1863 in a clash near Fidest. The division was commanded by Jozef Jankowski, pseudonym “Szydlowski”, from Jan Matalinski’s (“Janko Sokoł”) party, one of the most active commanders of the first period of the uprising who commanded victorious battle of Wegrow.
Insurgents who were coming to Puszcza Kamieniecka were surprised in forest in Fidest by hunting them two divisions of the infantry of the Russian column commanded by Mikolaj Toll. Beating off the attack Jankowski’s division withdrew losing fleet and more than ten soldiers. Edward Rossman, about whom we have no precise data, is named amongst the killed. People from Kamienczyk collected persons killed in the forest and buried them at the former parish cemetery.
In the neighboring Puszcza Biala manager of local property, born 1836 in Kamienczyk Leon Krolikowski commanded mounted division of insurgents. He fought with Russians including among other things battle of Myszyniec, Laczka and Nagoszew.
The monument was unveiled in late 1920s. It was built thank to patriotism of the town councilmen and inhabitants of post-war Kamienczyk Commune. It is a place of every year’s celebrations of outbreak of the January Uprising.


Foto

Pomnik na mogile Powstańców Styczniowych 1863 r.Foto

Pomnik na mogile Powstańców Styczniowych 1863 r.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.