Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Plebania przy sanktuarium św. Idziego

Historical presbytery of St. Giles Sanktuary
Budowę plebani rozpoczął w latach 90. XIX wieku zasłużony dla parafii ks. proboszcz Józef Szmejter. Dokończona została przez ks. proboszcza Juliana Dmochowskiego. O wyszkowskiej plebanii głośno zrobiło się za sprawą wydarzeń z 1920 r. czyli czasu Bitwy Warszawskiej. Tutaj 15 i 16 sierpnia kwaterowali członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski: Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński i Feliks Kohn. Kilka dni później, po wyzwoleniu miasta, na plebani gościli m.in. gen. Józef Haller, Adam Grzymała-Siedlecki, Ferdynand Ruszczyc oraz dyplomata i amb. francuski w RP Jean J. Jusserand. Wydarzenia, które się tu rozegrały opisał w noweli "Na probostwie w Wyszkowie" Stefan Żeromski oraz ówczesny proboszcz ks. Wiktor Mieczkowski w pracy „Bolszewicy w polskiej plebanii”. W wrześniu 1939 r. budynek plebani został spalony, ale po wojnie szybko odbudowany. Całość została skanalizowana i zelektryfikowana.

Ks. Wiktor Mieczkowski (1856-1935) urodził się w Tyszkach-Piotrowie koło Ostrołęki. W 1900 r. został proboszczem w Płońsku. Z wyszkowską parafią związany od 1915 r., gdzie był dziekanem i proboszczem. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. "pozostał na posterunku z ludem” sprawując obowiązki kapłańskie, w sierpniu tego rogu „gościł” na plebanii członków niedoszłego bolszewickiego rządu Polski. Ksiądz ukrył się w trakcie odwrotu bolszewików uciekających z Wyszkowa, na liście czerezwyczajki funkcjonował jako osoba, która miała zostać zabita. Po wojnie z jego inicjatywy powstały pomniki w Rybienku Leśnym i na wyszkowskim cmentarzu upamiętniające obrońców Ojczyzny. Zmarł 13 marca 1935 r. Zgodnie ze swoim życzeniem pochowany w pobliżu mogiły poległych w 1920 r., na pobliskim cmentarzu parafialnym

W 2005 r. na budynku plebanii została odsłonięta tablica o treści "Księdzu proboszczowi kanonikowi Wiktorowi Mieczkowskiemu obywatelom Wyszkowa uczestnikom wojny polsko-sowieckiej 1920 roku ku wiecznej pamięci następnych pokoleń mieszkańcy Wyszkowa. 7 sierpnia 2005 roku". Współcześnie w Starej Plebanii odbywa się szereg wydarzeń związane z historią Wyszkowa. Budynek w 2014 r. wpisany został do rejestru zabytków.


Historical St. Giles Church presbytery

Father Jozef Szmejter, a person of merit in the parish, initiated construction of the prestybery in 1890s. Father Julian Dmochowski completed works. The presbytery became famous in 1920 at the time of Battle of Warsaw. Members of Temporary Revolutionary Committee of Poland Julian Marchlewski, Feliks Dzierzynski, Feliks Kohn lodged here on 15 and 16 August. Few days later after liberation of the town arrived here among other things: Jozef Haller, Adam Grzymala-Siedlecki, Ferdynand Ruszczyc and diplomat and French ambassador in Poland Jean J. Jusserand. The events were described by Stefan Zeromski in a short story “At the presbytery in Wyszkow” and then parish father Wiktor Mieczkowski in a thesis “Bolsheviks in Polish presbytery”. In September 1939 the presbytery was destroyed by fire but after the war quickly rebuilt. The property is supplied with sewerage system and electricity.
Father Wiktor Mieczkowski (1856-1935) born in Tyszki-Piotrowo near Ostroleka. He became a parish priest in Plonsk in 1900. During Polish-Bolshevik war in 1920 “he remained at his post with the people” fulfilling priestly duties. In August that year he “hosted” in the presbytery members of would-be Bolshevik government of Poland. The priest hid during withdrawal of Bolsheviks who run away from Wyszkow. He was included in the Bolshevik list as a person to be killed. After the war he initiated erection of monuments in Rybienko Lesne and at Wyszkow cemetery commemorating defenders of the country. He died on 13 March 1935. According to his request he was buried near the grave the people killed in 1920 in the neighboring parish cemetery.
In 2005 a memory plaque installed in the wall of the presbytery was unveiled. It is written on it: "Dedicated to the memory of father canon Wiktor Mieczkowski, citizen of Wyszkow, participant of Polish- Bolshevik war in 1920 to the endless memory of net generations inhabitants of Wyszkow. 7 August 2005”. Many events referring to the history of Wyszkow take place in the Historical Presbytery nowadays. The building was entered to the register of monuments in 2014.

Foto

Plebania - wygląd wspólczesnyFoto

Plebania - wygląd wspólczesnyFoto

Tablica pamiątkowa na Starej Plebanii

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.