Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Mordechaj Anielewicz's monument

Mordechaj Anielewicz, urodzony w 1919 r. Wyszkowie, działacz organizacji młodzieżowej Haszomer-Hacair, dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Dowodził Powstaniem w Getcie Warszawskim, gdzie zginął 8 maja 1943 r. Pomnik postawiono w miejscu nieistniejącego już domu, w którym przyszedł na świat.

Żydowska społeczność Wyszkowa: Przeprowadzona przez zaborców pod koniec XVIII w. sekularyzacją dóbr biskupów płockich umożliwiła legalne osiedlania się w Wyszkowie ludności żydowskiej. Od tej pory odsetek mieszkańców wyznania mojżeszowego w mieście stale się zwiększał i w okresie międzywojennym osiągnął 49%. W zdecydowanej większości grupa ta trudniła się w mieście handlem i rzemiosłem. Blisko 1/3 społeczności stanowili ortodoksyjni chasydzi. Przy pobliskim skrzyżowaniu ulic Wąskiej i Kościuszki znajdowała się synagoga. Miejscowi Żydzi pomimo, że tworzyli odrębną grupę wyznaniową, jednoczyli się z ludnością polską podczas świąt państwowych i innych ważnych uroczystości. Pomnik Mordechaja Anielewicza oraz Kirkut przy ul. Łącznej upamiętniają społeczność, która uległa zagładzie w czasie II Wojny Światowej.

Mordechaj Anielewicz 1919-1943 born in Wyszkow, activist of youth organisation Haszomer-Hacair, leader of Jewish Combat Organisation. He led the Warsaw Ghetto Uprising during which he died a violent death on 8 May 1943. The monument was erected in a place where his home was situated, and in which he was born.
Jewish society in Wyszkow. Secularization of the property belonging to the bishops of Plock conducted by foreign rulers in the end of 17th century made impossible legal settlement of Jewish society in Wyszkow. Percentage of people of Mosaic religion in the town was permanently increasing from this time and reached 49 per cent in the period between the two World Wars. Vast majority of representatives of this group was engaged in trade and craft. Nearly one third of the society were orthodox Hasidim. A synagogue was situated by nearby crossing of Waska and Kosciuszki streets. Local Jews despite forming separate religion group joined the Polish society during public holidays and other important ceremonies . Monument of Mordechaj Anielewicz and Kirkut on the Laczna street commemorate the society, which suffered holocaust during the Second World War.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.